Общи условия

 1. Уводни разпоредби
 2. Съгласно настоящите Общи условия, се уреждат взаимоотношенията между "Юни скин лаб" ООД, ЕИК 207069353, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Патриарх Евтимий № 91, вх. Б, ап. 34, в качеството си на продавач и оператор на електронния магазин на адрес https://www.unitaskincare.com/, с електронна поща и телефон за контакт: info@unitaskincare.com; +359 897 866 965 и Вас, като потребител, който сключва договор за покупка с нас.
 3. Прилагаме единен подход към всички посетители на нашия електронен магазин и им предоставяме същите ползи независимо дали са потребители или не. Следователно правилата, изложени в тези Общи условия, са приложими за всички наши клиенти.
 4. Настоящите Общи условия обхващат покупката на стоки в нашия електронен магазин. Отнасят се до закупуване на стоки по интернет, на посочената по-горе интернет страница или на нашия телефонен номер, инстаграм и фейсбук профил.
 5. Сключване на договор за покупка
 6. Можете да сключите договор за покупка по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите с нас дистанционно чрез електронния магазин, на нашия клиентски телефонен номер или чрез посочения адрес на електронна поща, инстаграм и фейсбук профил.
 7. В случай на дистанционен договор за покупка, поръчката, направена чрез подаването на поръчката в уебсайта или чрез клиентския телефонен номер и електронна поща, е валидна за период от 7 дни и ние ще потвърдим получаването ѝ по електронна поща или на предоставения телефон за връзка с Вас. Договорът за дистанционна продажба се счита сключен към момента на доставка на поръчаните стоки. За изпращането на стоката всеки потребител ще бъде надлежно информиран по електронна поща.
 8. Информираме Ви, че имаме право да определим максималното количество от определена стока, което можете да поръчате, съответно максималното количество, което можем да доставим.
 9. Поръчката от интернет магазина се изпраща чрез натискане на бутона „Потвърди поръчка“. Текстът на общите условия заедно с данните от направената поръчка се съхраняват съгласно приложимото законодателство в продължение на 5 години, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", и на Закона за защита на личните данни. В случай, че въведете грешни данни, имате възможност да ги коригирате като се свържете с нас по удобен за Вас начин и ни информирате своевременно. 
 10. Цените на продуктите подлежат на промени. Необходимо е да проверите крайната цена на продажба преди да направите своята поръчка към Дружеството, без значение от избрания начин за поръчване.
 11. При наличие на кодове за отстъпка, същите представляват персонализирани кодове, които Ви позволяват да се възползвате от отстъпки при покупки чрез електронния ни магазин, на нашия клиентски телефонен номер или чрез посочения адрес на електронна поща, инстаграм и фейсбук профил. Кодовете за отстъпка не могат да се обменят за тяхната парична равностойност при никакви обстоятелства.
 12. Дружеството си запазва правото да не обработва поръчки, когато те са непълни или неточни, или продуктите вече не са на разположение (в наличност). В тези случаи, Дружеството ще Ви информира по електронната поща или по друг, посочен от Вас начин за контакт, че изпълнението на заявената поръчка не е възможно, като посочи мотивите си за това. Дружеството ще Ви информира за липсата на поръчаните продукти в рамките на десет (10) дни, от деня в който вашата заявка е получена.
 • Отказ от договор без причина
 1. Съгласно чл. 50 от ЗЗП, потребителят може да се откаже от сключения договор в интернет или по телефона или електронната поща, без да посочи причина, в рамките на 14-дневен срок от момента на доставка на стоката.
 2. Ако желаете да упражните това право, трябва да ни уведомите за решението си в посочения по-горе срок като се свържете с нас на info@unitaskincare.com или на телефон +359 897 866 965, на инстаграм и фейсбук профила ни, или като използвате формуляра за отказ от договор, който ще намерите тук.
 3. В случай че се откажете от договора, заплатената от Вас цена на стоката ще Ви бъде възстановена. При отказ от договора, цената на доставката за връщане на стоката е за Ваша сметка. Заплатената от Вас цена на стоката се възстановява не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били уведомени за Вашето решение да се откажете от договора, но можем да задържим плащането на съответната сума – цена на върната стока, докато не получим стоките или докато не ни представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. За възстановяването на сумата ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите цената на стоката, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
 4. Не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, потребителят трябва да изпрати стоката на следния адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Патриарх Евтимий № 91, вх. Б. В този случай потребителят поема разходите, свързани с връщането на стоката.
 5. Потребителят носи отговорност за всяко намаление на стойността на стоките. Имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора при стоки, които не са в оригиналната им опаковка и които не могат да бъдат поставени обратно в опаковката по хигиенни съображения (напр. отворени козметични продукти и други стоки, които влизат в пряк контакт с кожата).
 6. Рекламации
 7. Ако при доставка се установи, че по стоката има дефект, потребителят има право да изиска отстраняване на дефекта под формата на нова доставка или възстановяване на заплатената сума. В случай че отстраняването на дефекта е невъзможно, потребителят има право да направи отказ от договора за покупка. Тези права се прилагат и в случай, че такъв дефект се прояви по-късно.
 8. Ще носим отговорност за дефекти по стоките, ако те се проявят в рамките на две години от доставянето им или преди датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.
 9. Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не изпълняват предназначението си, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество и/или с договореното качество. Моля, имайте предвид, че повишената чувствителност или алергична реакция към доставените стоки не може сама по себе си да се счита за дефект на стоката. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на свойствата на продуктите.
 10. Ще се радваме да отговорим на всички въпроси, свързани с оплаквания, на адрес https://www.unitaskincare.com/, или на електронна поща и телефон за контакт: info@unitaskincare.com; +359 897 866 965 или на нашия инстаграм и фейсбук профил. Моля, изпратете ни стоките, обект на рекламацията, на адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Патриарх Евтимий № 91, вх. Б, заедно с попълнен формуляр за рекламация, който можете да намерите тук. Моля, не забравяйте да посочите какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.
 11. Ще Ви информираме за хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с Вас също и по телефона.
 12. Ще вземем решение по рекламацията своевременно. Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта, обикновено няма да надвишат 30 дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.
 13. В случай на обоснована рекламация ще поемем разходите, свързани с връщането на стоката.
 14. Начин на плащане и доставка
 15. Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Преди изпращането на поръчката ще Ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи. При избор на опцията за онлайн плащане с карта, клиентът е наясно, че плащането ще бъде изтеглено от картата в момента на транзакцията.
 16. Начини на плащане

2.. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

 

2.2. С кредитна или дебитна карта;

 

2.3. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 1. Посоченият срок за доставка е само ориентировъчен и се базира на ориентировъчното време за доставка на куриерската фирма.  
 2. Запазваме си правото да предоставим доставката на стоки безплатно в избрани случаи.
 3. Разни
 4. Във връзка с направената покупка може да получите въпросник за оценка от нас или от трета страна. Можете да споделите с други хора своето впечатление по отношение на покупката и стоките. Ще бъдем много благодарни, ако попълните въпросника.
 • Обща информация
 1. В съответствие със Закона за регистрация на продажбите продавачът е длъжен да издаде касова бележка на клиента, когато плащането се осъществява в брой. Когато плащането се извършва с пощенски паричен превод чрез лицензиран пощенски оператор търговецът няма задължение за издаване на фискален бон. Продавачът също така е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчните власти, като в случай на техническа повреда това не трябва да бъде по-късно от 48 часа.
 2. Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/. Спорът може да бъде разрешен онлайн.
 3. Договорът се сключва в България и се урежда от законите на Република България.
 4. Всички цени на продуктите се предоставят с включен ДДС, приложим към момента на поръчката. В случай че ставката на ДДС се промени преди сключването на договора за покупка или преди изпращането на стоката, клиентът е длъжен, като вземе предвид избрания начин на плащане, да плати дължимата разлика спрямо покупната цена, или продавачът незабавно ще изпрати имейл до клиента, в който го моли клиентът да уведоми продавача как продавачът може да му възстанови надплащането по покупната цена. 
 5. С потвърждаването на поръчката давате съгласието си да получите фактурата в електронен вариант. Ще прикачим електронната фактура в имейла, с който ще ви уведомим за изпращането на поръчката. Ако все пак желаете да получите фактура и на хартиен носител, ви молим да ни напишете, за да можем да я изпратим заедно с поръчката ви.
 6. Всички цени на стоките, включително и отстъпките, са валидни до следващо решение или до изчерпване на количеството.